Reklamácia


 

Právo na uplatnenie reklamácie


Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má kupujúci právo vadu reklamovať. Pre správne posúdenie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi. Poškodením tovaru kupujúcim zaniká právo na reklamáciu.


Miesto a spôsob uplatnenia

Reklamáciu je možné uplatniť písomnou formou poštou alebo osobne na adrese Fotoštúdio 33, Toryská 3 v Košiciach.
Reklamovaný tovar je možné doručiť Slovenskou poštou, osobne alebo prostredníctvom prepravcu.

Súčasťou reklamácie musí byť jasný písomný popis vád, ktoré sú predmetom reklamácie a doklad o kúpe tovaru alebo poštová doručenka.

Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje jeden z uvedených dokladov.
 

Zodpovednosť predávajúceho

Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti vo všeobecnosti požadované, predávajúcim popisované alebo očakávané, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom množstve, a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú na tovare po prevzatí (zakúpení) tovaru v záručnej dobe.

 

Predávajúci nezodpovedá za vady: 


Za vadu sa nepovažuje, ak si zákazník objedná výrobu nejakého výrobku a po jeho vyhotovení je nespokojný s prevedením, nakoľko si neprečítal technologické a výrobné postupy uvedené v časti - reklamné služby - kde je uvedený jasný popis.
 

O prijatej reklamácií sa kupujúcemu vystaví reklamačný list s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia prijala, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol tovar zakúpený, o akú vadu sa jedná a cenu, za akú bol tovar zakúpený.

Ak kupujúci reklamuje vadu tovaru, predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní.
Predávajúci vybaví reklamáciu maximálne do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Práva spotrebiteľa a lehoty na uplatnenie reklamácií

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci kupujúcim. V prípade zistenia vady, firma Pangea vám tovar obratom vymení (ak je este v ponuke), prípadne vám tovar nahradí iným alebo vám cvráti finančnú hotovosť poštou, pbankovým prevodom alebo osobne vo Fotoštúdiu 33.

Ak nie je reklamácia vadného tovaru uplatnená v záručnej dobe (2 roky), právo zo zodpovednosti za vadu zaniká. Kupujúci bude po vybavení reklamácie informovaný osobne, telefonicky alebo e-mailom.